Đóm Studio Logo

Bộ Jetbrain được anh em DEV sử dụng khá nhiều, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách để “thuốc” trọn bộ ứng dụng của JetBrain. Ngoài ra anh em có thể tìm mail .edu để có thể đăng ký sử dụng miễn phí. Còn nếu không có thì làm theo hướng dưới đây.
Cách 1: Tải tool
Cài các App trong bộ Jetbrain cần sử dụng. Sau đó tải Tool sau và cài là xong

Cách 2: Cách thủ công
Tải file sau đây:

JetBrains BetterIntelliJ v1.20.

1. Chỉnh lại file host trong terminal:

sudo nano /etc/hosts
1.2.3.4 bs.studycoder.com

Control + X save lại.

2.Extract file rar lưu lại file BetterIntelliJ-1.20.jar ở nơi nào đó, tốt nhất là cùng với PhpStorm. Mở PhpStorm > Preferences > chọn Install Plugin from disk… và trỏ tới file jar.
Xong bấm Apply và OK, nếu Preferences ko tắt thì bấm Cancel.

3. Vào menu Help – Edit Custom VM Options… Add dòng này vào:

-javaagent:{fileJarPath}

với {fileJarPath} là đường dẫn chứa file Jar của các bạn

vd:  -javaagent:/Users/test/PhpStorm/BetterIntelliJ-1.20.jar

4. Tắt PhpStorm và mở lại, sau đó nhập paste code này vào (code này chỉ chạy được với plugin crack file jar ở trên)

BISACXYELK-eyJsaWNlbnNlSWQiOiJCSVNBQ1hZRUxLIiwibGljZW5zZWVOYW1lIjoiQ2hpbmFOQiIsImFzc2lnbmVlTmFtZSI6IiIsImFzc2lnbmVlRW1haWwiOiIiLCJsaWNlbnNlUmVzdHJpY3Rpb24iOiIiLCJjaGVja0NvbmN1cnJlbnRVc2UiOmZhbHNlLCJwcm9kdWN0cyI6W3siY29kZSI6IklJIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDk5LTEyLTMxIiwiZXh0ZW5kZWQiOmZhbHNlfSx7ImNvZGUiOiJBQyIsInBhaWRVcFRvIjoiMjA5OS0xMi0zMSIsImV4dGVuZGVkIjpmYWxzZX0seyJjb2RlIjoiRFBOIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDk5LTEyLTMxIiwiZXh0ZW5kZWQiOnRydWV9LHsiY29kZSI6IlJTQyIsInBhaWRVcFRvIjoiMjA5OS0xMi0zMSIsImV4dGVuZGVkIjp0cnVlfSx7ImNvZGUiOiJQUyIsInBhaWRVcFRvIjoiMjA5OS0xMi0zMSIsImV4dGVuZGVkIjpmYWxzZX0seyJjb2RlIjoiUlNGIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDk5LTEyLTMxIiwiZXh0ZW5kZWQiOnRydWV9LHsiY29kZSI6IkdPIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDk5LTEyLTMxIiwiZXh0ZW5kZWQiOmZhbHNlfSx7ImNvZGUiOiJETSIsInBhaWRVcFRvIjoiMjA5OS0xMi0zMSIsImV4dGVuZGVkIjp0cnVlfSx7ImNvZGUiOiJDTCIsInBhaWRVcFRvIjoiMjA5OS0xMi0zMSIsImV4dGVuZGVkIjpmYWxzZX0seyJjb2RlIjoiUlMwIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDk5LTEyLTMxIiwiZXh0ZW5kZWQiOnRydWV9LHsiY29kZSI6IlJDIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDk5LTEyLTMxIiwiZXh0ZW5kZWQiOnRydWV9LHsiY29kZSI6IlJEIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDk5LTEyLTMxIiwiZXh0ZW5kZWQiOmZhbHNlfSx7ImNvZGUiOiJQQyIsInBhaWRVcFRvIjoiMjA5OS0xMi0zMSIsImV4dGVuZGVkIjpmYWxzZX0seyJjb2RlIjoiUlNWIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDk5LTEyLTMxIiwiZXh0ZW5kZWQiOnRydWV9LHsiY29kZSI6IlJTVSIsInBhaWRVcFRvIjoiMjA5OS0xMi0zMSIsImV4dGVuZGVkIjpmYWxzZX0seyJjb2RlIjoiUk0iLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwOTktMTItMzEiLCJleHRlbmRlZCI6ZmFsc2V9LHsiY29kZSI6IldTIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDk5LTEyLTMxIiwiZXh0ZW5kZWQiOmZhbHNlfSx7ImNvZGUiOiJEQiIsInBhaWRVcFRvIjoiMjA5OS0xMi0zMSIsImV4dGVuZGVkIjpmYWxzZX0seyJjb2RlIjoiREMiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwOTktMTItMzEiLCJleHRlbmRlZCI6dHJ1ZX0seyJjb2RlIjoiUERCIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDk5LTEyLTMxIiwiZXh0ZW5kZWQiOnRydWV9LHsiY29kZSI6IlBXUyIsInBhaWRVcFRvIjoiMjA5OS0xMi0zMSIsImV4dGVuZGVkIjp0cnVlfSx7ImNvZGUiOiJQR08iLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwOTktMTItMzEiLCJleHRlbmRlZCI6dHJ1ZX0seyJjb2RlIjoiUFBTIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDk5LTEyLTMxIiwiZXh0ZW5kZWQiOnRydWV9LHsiY29kZSI6IlBQQyIsInBhaWRVcFRvIjoiMjA5OS0xMi0zMSIsImV4dGVuZGVkIjp0cnVlfSx7ImNvZGUiOiJQUkIiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwOTktMTItMzEiLCJleHRlbmRlZCI6dHJ1ZX0seyJjb2RlIjoiUFNXIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDk5LTEyLTMxIiwiZXh0ZW5kZWQiOnRydWV9LHsiY29kZSI6IkRQIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDk5LTEyLTMxIiwiZXh0ZW5kZWQiOnRydWV9LHsiY29kZSI6IlJTIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDk5LTEyLTMxIiwiZXh0ZW5kZWQiOnRydWV9XSwibWV0YWRhdGEiOiIwMTIwMjAwNzI4RVBKQTAwODAwNiIsImhhc2giOiIxNTAyMTM1NC8wOi0xMjUxMTE0NzE3IiwiZ3JhY2VQZXJpb2REYXlzIjowLCJhdXRvUHJvbG9uZ2F0ZWQiOmZhbHNlLCJpc0F1dG9Qcm9sb25nYXRlZCI6ZmFsc2V9-H7NUmWcLyUNV1ctnlzc4P79j15qL56G0jeIYWPk/HViNdMg1MqPM7BR+aHR28yyuxK7Odb2bFDS8CeHNUtv7nT+4fUs85JJiqc3wc1psRpZq5R77apXLOmvmossWpbAw8T1hOGV9IPUm1f2O1+kLBxrOkdqPpv9+JanbdL7bvchAid2v4/dyQMBYJme/feZ0Dy2l7Jjpwno1TeblEAu0KZmarEo15or5RUNwtaGBL5+396TLhnw1qL904/uPnGftjxWYluLjabO/uRu/+5td8UA/39a1nvGU2nORNLk2IdRGIheiwIiuirAZrII9+OxB+p52i3TIv7ugtkw0E3Jpkw==-MIIDlzCCAn+gAwIBAgIBCTANBgkqhkiG9w0BAQsFADAYMRYwFAYDVQQDEw1KZXRQcm9maWxlIENBMCAXDTE4MTEwMTEyMjk0NloYDzIwOTkwODA5MDIyNjA3WjBoMQswCQYDVQQGEwJDWjEOMAwGA1UECBMFTnVzbGUxDzANBgNVBAcTBlByYWd1ZTEZMBcGA1UEChMQSmV0QnJhaW5zIHMuci5vLjEdMBsGA1UEAxMUcHJvZDN5LWZyb20tMjAxODExMDEwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCdXyaNhhRySH1a8d7c8SlLLFdNcQP8M3gNnq7gudcpHC651qxRrN7Qks8gdXlIkA4u3/lp9ylp95GiIIDo4ydYje8vlTWDq02bkyWW/G7gZ3hkbBhRUK/WnNyr2vwWoOgwx5CfTRMjKkPkfD/+jffkfNfdGmGcg9yfnqPP9/AizKzWTsXSeS+0jZ8Nw5tiYFW+lpceqlzwzKdTHug7Vs0QomUPccRtZB/TBBEuiC7YzrvLg4Amu0I48ETAcch/ztt00nx/oj/fu1DTnz4Iz4ilrNY+WVIEfDz/n3mz+PKI9kM+ZeB0jAuyLsiC7skGpIVGX/2HqmZTtJKBZCoveAiVAgMBAAGjgZkwgZYwSAYDVR0jBEEwP4AUo562SGdCEjZBvW3gubSgUouX8bOhHKQaMBgxFjAUBgNVBAMMDUpldFByb2ZpbGUgQ0GCCQDSbLGDsoN54TAJBgNVHRMEAjAAMBMGA1UdJQQMMAoGCCsGAQUFBwMBMAsGA1UdDwQEAwIFoDAdBgNVHQ4EFgQUYSkb2hkZx8swY0GRjtKAeIwaBNwwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAJZOakWgjfY359glviVffBQFxFS6C+4WjYDYzvzjWHUQoGBFKTHG4xUmTVW7y5GnPSvIlkaj49SzbD9KuiTc77GHyFCTwYMz+qITgbDg3/ao/x/be4DD/k/byWqW4Rb8OSYCshX/fNI4Xu+hxazh179taHX4NaH92ReLVyXNYsooq7mE5YhR9Qsiy35ORviQLrgFrMCGCxT9DWlFBuiPWIOqN544sL9OzFMz+bjqjCoAE/xfIJjI7H7SqGFNrx/8/IuF0hvZbO3bLIz+BOR1L2O+qT728wK6womnp2LLANTPbwu7nf39rpP182WW+xw2z9MKYwwMDwGR1iTYnD4/Sjw=

Cách 3: Trial Reset 
Cách này tồn tại có vẻ lâu nhất, nếu 2 cách trên không hoạt động thì đây sẽ là cách ổn định nhất. AE cài bộ này thì chắc toàn DEV nên viết ngắn gọn thôi chắc AE đọc sơ là hiểu:

1. Sau khi cài xong vào: Settings/Preferences… -> Plugins

2. Tìm Plugin tên: IDE Eval Reset và cài

3. Sử dụng:

– Trường hợp Project chưa mở được, mở màn hình Welcome vào Get Help -> Eval Reset

– Trường hợp đã vào được Project thì vào Help -> Eval Reset

Sử dụng nút Reload để reset trial> có thể stick luôn vào Auto reset before per restart để tự reset mỗi lần restart máy. Khỏi cần reset thủ công nữa.

AE có thể tham khảo Eval Reset trên Github tại link sau: gitee.com/pengzhile/ide-eval-resetterThông tin

Đóm Studio giúp khách hàng triển khai giải pháp từ đầu tới cuối các dịch vụ phát triển Website. Từ khâu lên khung kế hoạch, tạo bản thảo cho khách hàng, thiết kế bố cục trang web cho đến việc thực hiện xây dựng, triển khai thực tế và vận hành bảo trì.
Chúng tôi tự hào cung cấp những sản phẩm web tuỳ biến theo nhu cầu khách hàng với chi phí tối ưu, khả năng nâng cấp mở rộng cao và giàu sự tương tác cho khách hàng trong nhiều lĩnh vực.

Liên hệ

Địa chỉ: Số 5 174/15 Phương Canh, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Hotline: 024-6655-7673
Email: info@domstudio.vn

Gửi yêu cầu báo giá
Chọn loại gói

© 2022 Đóm Studio - Thành viên của Công ty CP Công nghệ cao LHT Holdings.